KRYPTO KOMPAS. Dowiedź się więcej...

Regulamin

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób funkcjonowania Serwisu i świadczenia Usług za jego pośrednictwem.
 2. Korzystanie z Serwisu i Usług dostępnych za jego pośrednictwem jest możliwe pod warunkiem przeczytania i akceptacji postanowień Regulaminu przez Użytkownika. 
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 26 listopada 2020 roku.
 4. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest CET (Central European Time).
 5. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają: 
  1. Usługodawca – CRYPTOGRAPHY RESEARCH sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 24, 91-046 Łódź, NIP: 7393925507, REGON: 382872801, KRS: 0000777790, kapitał zakładowy 5 000 zł (wpłacony w całości);
  2. Sprzedawca – podmiot, który zamieszcza Oferty w Serwisie i realizuje Usługi dla Użytkownika w oparciu o zakupione przez Użytkownika Usługi.
   Sprzedawcą może być:
   • Klub Tradera sp. z o.o. , NIP: 7262682978, REGON: 387309832, KRS:
    0000865222, kapitał zakładowy 6000 zł, wpłacony w całości, Ul.
    Gnieźnieńska 24, 91-046 Łódź, e-mail:
    klubtradera@instytutkryptografii.pl
   • Analizy Rynku sp. z o.o., NIP: 7262682889, REGON: 387250205, KRS:
    0000864145, kapitał zakładowy 6000 zł, wpłacony w całości, Ul.
    Gnieźnieńska 24, 91-046 Łódź, e-mail:
    analizyrynku@instytutkryptografii.pl
   • Kub Inwestora sp. zo.o., NIP: 7262682599, REGON: 387113508, KRS:
    0000859861, kapitał zakładowy 6000 zł, wpłacony w całości, ul.
    Gnieźnieńska 24, 91-046 Łódź, e-mail:
    klubinwestora@instytutkryptografii.pl
  3. Użytkownik – osoba, która ma dostęp do Konta w Serwisie oraz może kupować Usługi;
  4. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem;
  5. Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla Użytkownika. Dostęp do Konta możliwy jest po zalogowaniu;
  6. Osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Usługodawca i Użytkownik;
  7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z Serwisu i Usług, określający prawa i obowiązki Użytkownika, Usługodawcy i Sprzedawcy;  
  8. Rejestracja – czynność faktyczna warunkująca założenie Konta w Serwisie przez Użytkownika;
  9. Serwis – strona www dostępna pod adresem URL: https://instytutkryptografii.pl ;
  10. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
  11. Dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej;
  12. Administrator danych – podmiot decydujący o środkach i celach przetwarzania danych osobowych;
  13. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika;
  14. Usługa – należy przez to rozumieć usługę, którą Użytkownik może zamówić za pośrednictwem Serwisu od Sprzedawcy;
  15. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego;
  16. Dzień roboczy – dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2.
WYMAGANIA TECHNICZNE 

 1. Do prawidłowego działania Serwisu i Usług wymagane jest korzystanie z urządzenia z dostępem do sieci Internet.
 2. Pomoc techniczna świadczona jest wyłącznie:
  1. drogą elektroniczną,
  2. w związku z korzystaniem z Serwisu,
  3. najszybciej jak to możliwe w dni robocze.

 

§ 3.
RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Usługodawca oferuje dla Użytkownika bezpłatne założenie Konta w Serwisie oraz utrzymanie możliwości dostępu do Konta do czasu jego usunięcia.
 2. Nie można kupować Usług, jeśli nie posiada się Konta w Serwisie. W takim przypadku przed zakupem Użytkownik zostanie poproszony o dokonanie Rejestracji.
 3. Użytkownik może zamawiać Usługi bezpośrednio od Sprzedawcy, za pośrednictwem Serwisu.
 4. Konto w Serwisie umożliwia Użytkownikowi przegląd zakupionych Usług oraz dostęp do materiałów widocznych po zalogowaniu.
 5. Usługodawca zastrzega, że każda Usługa wykonywana jest przez Sprzedawcę wskazanego w opisie danej Usługi. Usługa może być wykonana drogą elektroniczną (online) lub osobiście w miejscu i czasie wskazanym zgodnie z opisem Usługi.
 6. Usługi są płatne zgodnie z ceną widoczną w opisie Usługi.
 7. Korzystanie z Usług dostępne jest wyłącznie dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Użytkownik może, w ramach Konta, mieć dostęp do dedykowanych i bezpłatnych materiałów od Sprzedawcy przez czas ustalony przez Sprzedawcę. Usługodawca nie ingeruje w te materiały oraz ich dostępność.
 9. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 10. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe związane z realizacją transakcji przekazywane są bezpośrednio przez Użytkownika do Zewnętrznego Kanału Płatności za pośrednictwem którego dokonywana jest opłata. Lista podmiotów, za pośrednictwem których Użytkownik może dokonać zapłaty:
  1. TPay – Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości, regulamin: https://tpay.com/dla-platnika ;
  2. PayU – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, regulamin, https://www.payu.pl/regulaminy ;
  3. PayPal – PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego), regulamin: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=pl_PL
  4. BitBay Pay – BITBAYPAY AS. z siedzibą w Tallinie, ulica Lõõtsa 5, Lasnamäe, Tallinn, Harju, kod pocztowy 11415, Estonia, zarejestrowana pod numerem 14630414, regulamin: https://bitbaypay.com/pl/regulamin-klienta .

 

§ 4.
USUNIĘCIE KONTA

 

 1. Umowa na korzystanie z Konta zawarta jest na czas nieoznaczony, do czasu usunięcia Konta. Konto może zostać usunięte w każdym momencie przez Użytkownika albo Usługodawcę z zastrzeżeniem, że Usługodawca nie może usunąć dostępu do Konta jeżeli zagwarantował dostęp do niego przez określony czas lub dostęp do Konta jest niezbędny do skorzystania przez Użytkownika z zakupionej Usługi.

 

§ 5.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Umowa na wykonanie Usługi zostaje zawarta od momentu zakupu na czas określony, tj. do dnia wykonania danej Usługi.
 2. Użytkownik nie ma prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.0.134 t.j.), a w przypadku Usługi świadczonej drogą elektroniczną rezygnuje dobrowolnie z prawa do odstąpienia od Umowy na rzecz wykonania Usługi przed upływem 14 dni od dokonania zakupu.
 3. Brak skorzystania z Usługi przez Użytkownika pomimo poniesienia opłaty, gdy nie następuje to z winy Usługodawcy następuje na ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.
 4. Umowa na korzystanie z Konta zawarta jest na czas nieoznaczony, do czasu usunięcia Konta. Konto może zostać usunięte w każdym momencie przez każdą ze Stron z zastrzeżeniem, że Usługodawca nie może usunąć dostępu do Konta jeżeli zagwarantował dostęp do niego przez określony czas lub dostęp do Konta jest niezbędny do skorzystania przez Użytkownika z płatnej Usługi, którą zakupił.

 

§ 6.
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

 1. Każdy Użytkownik zobowiązuje się:
  1. do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi;
  2. do posługiwania się danymi, w tym danymi osobowymi co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi;
  3. korzystać z Serwisu i Usług zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przeznaczeniem Usług oraz zasadami współżycia społecznego;
  4. korzystać z Serwisu i Usług w sposób nieprowadzący do nie działania, utrudniania lub zakłócania funkcjonowania Serwisu bądź Usług;
  5. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra majątkowe czy osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lub osób trzecich;
  6. nie ingerowania w kod źródłowy Serwisu;
  7. nie wykorzystywania nabytej wiedzy lub umiejętności do podejmowania jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem;
  8. nie generowania nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępne są Serwis i Usługi. 
 2. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi z tytułu zawarcia Umowy nie mogą̨ być przeniesione na inne osoby trzecie.
 3. Zabrania się by Użytkownik korzystał z automatyzujących programów w czasie korzystania z Serwisu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do Regulaminu.

 

§ 7.
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 

 1. Usługodawca może pytać Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Serwisu oraz Usług, w tym działania pomocy technicznej. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet po wyrażeniu zgody na ich wypełnienie. Dane będą przetwarzane anonimowo.
 2. Usługodawca może badać sposób korzystania z Serwisu i Usług, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji – cookies – pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki w Serwisie etc.) w tym zbierać dane na temat adresu IP i czasu trwania sesji. Dane te nie są powiązane z konkretnym Użytkownikiem.
 3. Usługodawca ma prawo, według własnego uznania rozszerzyć właściwości, funkcjonalności Serwisu. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu lub Usług z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian w Serwisie. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika. 
 4. Usługodawca ma prawo wstrzymać korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jeżeli działanie Użytkownika spowodowało szkodę dla Usługodawcy lub innego Użytkownika albo osoby trzeciej lub jeżeli otrzymał wiarygodną wiadomość o możliwości popełnienia przestępstwa przez Użytkownika lub urzędowe zawiadomienie w tej sprawie.
 5. Usługodawca może podejmować inne czynności i działania na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 § 8.
PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do realizacji Usługi, którą zakupił Użytkownik chyba, że zaistnieją przesłanki , o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Sprzedawca może odmówić realizacji Usługi i zwrócić wpłacone przez Użytkownika wynagrodzenie za wykonanie Usługi z powodu zaistnienia siły wyższej (np. brak możliwości odbycia się szkolenia stacjonarnie z powodu obostrzeń, choroba prowadzącego itp.). Sprzedawca zastrzega, że w takim przypadku nie dokonuje zwrotu zwrotu innych kosztów poniesionych przez Użytkownika.
 3. Sprzedawca może zaproponować Użytkownikowi inną formę wykonania Usługi jeżeli z powodu siły wyższej (np. brak możliwości odbycia się szkolenia stacjonarnie z powodu obostrzeń, choroba prowadzącego itp.) nie jest możliwa jej realizacja zgodnie z opisem w Serwisie. Jeżeli Użytkownik zgodzi się na zaproponowane nowe warunki to realizacja Usługi nastąpi zgodnie z nimi. Zgoda na nowe warunki wyrażana jest drogą elektroniczną.
 4. Sprzedawca ma prawo wstrzymać wykonywanie Usługi Użytkownikowi, jeżeli działanie Użytkownika spowodowało szkodę dla Usługodawcy lub innego Użytkownika albo osoby trzeciej lub jeżeli otrzymał wiarygodną wiadomość o możliwości popełnienia przestępstwa przez Użytkownika lub urzędowe zawiadomienie w tej sprawie.

 

§ 9.
OCHRONA DANYCH

 

Informacje na temat danych osobowych określa Polityka Prywatności.

 

§ 10.
REKLAMACJE

 

 1. Użytkownik może składać reklamacje poprzez kontakt z pomocą techniczną.
 2. Reklamacje prosimy składać w możliwie jak najszybszym czasie od dnia wystąpienia szkody (np. wadliwego działania Usługi). W treści zgłoszenia prosimy podać Login oraz możliwie dokładnie opisać nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce ich wystąpienia). 
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 14 dni. Użytkownik informowany jest o statusie rozpatrywania reklamacji drogą elektroniczną.
 4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się̨ dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.

 

 

§ 11.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Wszelkie oprogramowanie i treści zawarte w Serwisie, w tym rozmieszczenie, układ, bazy danych, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio lub video przysługują Usługodawcy albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione. 
 2. Nazwa Serwisu używana jest w obrocie gospodarczym na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami bez ograniczeń czasowych przez Usługodawcę i ma na celu identyfikację oraz odróżnienie usług Usługodawcy względem innych jego produktów i usług oraz odpowiednio produktów i usług osób trzecich. Jest to nazwa handlowa.
 3. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez zgody Usługodawcy, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić Użytkowników lub osoby trzecie w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Usługodawcy.
 4. Użytkownikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w Serwisie.
 5. Opisy Usług, w tym loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio lub video należą do Sprzedawcy danej Usługi.

 

§ 12.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Każdy Użytkownik odpowiada za poprawność danych, w tym danych osobowych oraz swoje działania lub zaniechania w Serwisie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niepoprawnie wpisane dane przez Użytkownika;
  2. brak dostępu do sieci Internet przez Użytkownika albo ograniczenia w jego dostępności;
  3. ograniczenia lub nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Użytkownika, z którego korzysta, a które uniemożliwia korzystanie z Serwisu i Usług;
  4. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działań lub zaniechań Użytkownika;
  5. poniesione szkody jak i utracone korzyści Użytkownika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Usługodawca;
  6. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub osoby trzecie, które nie zostały spowodowane na skutek działania Usługodawcy;
  7. działania lub zaniechania Użytkowników;
  8. linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzone przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.
 3. Zapisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do Sprzedawcy w zakresie wyłączenia jego odpowiedzialności względem Użytkownika.
 4. Użytkownik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzysta z Serwisu i Usług. Użytkownik jest świadomy tego, że Usługi nie są wykonywane przez Usługodawcę. Usługodawca nie ingeruje w zawartość oraz jakość prezentowanych materiałów.
 5. Każda Usługa jest realizowana przez Sprzedawcę, który ją sprzedaje. Opis Usługi zawiera informację o tym kto będzie wykonywał Usługę dla Użytkownika (prezenter, szkoleniowiec itp.). Sprzedawca zastrzega, że nie ingeruje w wykonanie Usługi.
 6. Usługodawca informuje, że nie ingeruje w opisy Usług, które znajdują się w Serwisie oraz przedmiot sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem. Usługodawca dostarcza wyłącznie infrastrukturę informatyczną jaką jest Serwis i zajmuje się jej utrzymaniem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych w ramach Serwisu, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Usługodawca, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność świadczonych przez Sprzedawcę Usług, zdolność Sprzedawców do sprzedaży oraz prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych/przekazywanych przez Użytkowników bądź Sprzedawców w ramach Serwisu.
 7. W przypadku zaistnienia okoliczności po stronie osoby trzeciej, która uniemożliwia skuteczne wykonanie Usługi przez Usługodawcę, Usługodawca nie ponosi za to odpowiedzialności.

§ 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu przed założeniem Konta. 
 2. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Użytkownika lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt z pomocą techniczną. 
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy nowy Regulamin obowiązuje od daty w nim oznaczonej.
 4. Poprzednio obowiązujący Regulamin jest ważny dla Usług zakupionych w dacie jego obowiązywania do momentu ich wykonania. Do Usług zakupionych w dacie obowiązywania Regulaminu stosuje się zapisy Regulaminu.
 5. Jeżeli Usługodawca wprowadza zmiany dotyczące korzystania z Konta to zobowiązany jest na co najmniej 14 dni przed planowaną datą wprowadzenia zmian do poinformowania Użytkownika e-mailem o zmianach. Korzystanie z Serwisu po tym okresie oznacza akceptację nowych warunków z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą się wiązać z koniecznością pobierania opłat od Użytkowników lub nie mogą wpływać na pogorszenie jakości świadczonych płatnych Usług.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w relacji z Konsumentami odpowiednie przepisy obowiązujące Konsumenta.
 7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 8. Usługodawca zgłasza gotowość do ugodowego rozwiązywania spraw, w tym dochodzenia roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). Konsumenci, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów mogą skorzystać z platformy http://ec.europa.eu/consumers/odr/ do rozstrzygania sporów dotyczących Umowy zawartej drogą elektroniczną.
 9. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. 
 10. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. Do zmian treści Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.

 

 

Załącznik nr 1: Polityka Prywatności

Znajdź odpowiedź na swoje pytania

Najczęściej zadawane pytania

Bądź na bieżąco - subskrybuj [Kryptowieści]

Zapisz się na listę powiadomień i otrzymuj co tydzień mapę świata inwestycji, dzięki której łatwiej trafisz do celu, jakim jest budowanie własnej niezależności finansowej. Subskrybuj Kryptowieści – cotygodniowy Newsletter, w którym Daniel Jankowski, CEO Instytutu Kryptografii, podpowie Ci:

 • Jakie wartościowe treści dostarczają bezpłatnie nasi trenerzy?
 • Co nowego dla Ciebie przygotowaliśmy?
 • Co ważnego dzieje się w świecie kryptowalut i innych inwestycji?